Dataskyddsinformation för "myBuildings portal"


Dataskyddsinformation för portalerna myBuildings och MyBUSCH-JAEGER samt tillhörande appar

Busch-Jaeger Elektro GmbH tar skyddet av dina personuppgifter på allvar och håller sig till gällande dataskyddslagar. Därför informerar vi dig härmed om behandlingen av dina personuppgifter samt dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen (EU GDPR nr 2016/679, nedan ”GDPR").

Busch-Jaeger Elektro GmbH är ett koncernföretag inom tyska ABB AG och ingår alltså i den globala ABB-koncernen. I den mån dina personuppgifter ska behandlas av andra bolag inom den tyska ABB-koncernen gäller för denna uppgiftsbehandling dataskyddsanvisningarna från ABB AG, som återfinns under https://new.abb.com/privacy-policy/ eller https://new.abb.com/privacy-notice/.


Giltighetsområde och länkar till externa webbsidor från tredje part

Dessa dataskyddsanvisningar avser användning av våra webbaserade och registreringspliktiga portaler myBuildings/myBUSCH-JAEGER (nedan allmänt kallade "portal" eller ”portaler") för användning av fastighetsautomationsprodukter och tillhörande tjänster som t.ex. IT-tjänster, tjänster och funktioner för fastighetsstyrning (nedan kallade ”tjänster"), fastighetsautomationsprodukter samt tillhörande tillämpningsprogramvara eller applikationer för stationära och mobila enheter (nedan även allmänt kallade "appar"), som vi ställer till ditt förfogande på grundval av våra plattformars användarvillkor och ev. ytterligare avtalsbestämmelser. Dessa dataskyddsanvisningar gäller även för vår ProService Portal-app, med vilken du kan integrera tjänsteleverantörer som verkar på ditt uppdrag i våra portaler eller åtkomst till ditt användarkonto.

I den mån du besöker andra webbsidor från Busch-Jaeger Elektro GmbH kan även personuppgifter om dig användas som inte står i något samband med myBuildings/myBUSCH-JAEGER-portalen och för vilkas behandling våra dataskyddsanvisningar för webbsidor gäller; dessa återfinns under https://www.busch-jaeger.de/datenschutz.

Observera att för optimal information hittar du på våra sidor länkar som hänvisar till sidor från tredje part (t.ex. våra samarbetspartner i samband med användning av produkter för fastighetsautomation). Eftersom det rör sig om webbsidor från andra leverantörer har vi inge inflytande över deras innehåll och den uppgiftsbehandling som äger rum vid ditt besök på webbsidan, utan det är resp. leverantör som är ansvarig för denna. Den här dataskyddsanvisningen gäller därför inte för länkade webbsidor från tredje part.


Dina personuppgifter

Vi behandlar våra användares personuppgifter enbart i den mån det är nödvändigt för att tillhandahålla en fungerande webbsida samt för registrering av användaren i våra portaler och leverans av de därmed sammanhängande tjänsterna och användningen av appen.


Ansvarig för dina personuppgifter

Tjänsterna i samband med våra portaler och tillhörande appar levereras av Busch-Jaeger Elektro GmbH, Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid, Förbundsrepubliken Tyskland (nedan även kallat ”BJE", ”vi" eller ”oss"). Detta företag är den så kallade ”personuppgiftsansvarige" för din personuppgifter enligt art. 4.7 GDPR. Detta företag kontrollerar hur dina personuppgifter används enligt denna dataskyddsanvisning.

Du når vårt dataskyddsombud på följande adress:

ABB AG Konzerndatenschutzbeauftragter Kallstadter Str. 1 D-68309 Mannheim privacy@abb.com


Vilka personuppgifter registreras och hur används de?

Vi beskriver nedan de olika områdena för behandling av personuppgifter i samband med registrering och användning av portalerna och därmed sammanhängande tjänster och appar. I detalj:

1. Registrering på portalen (att öppna ett användarkonto)

1.1. Beskrivning och omfattning av uppgiftsbehandlingen, överföring till tredje part

För registrering på portalen behövs en internetanslutning. När respektive webbsida öppnas behandlas följande personuppgifter:

– IP-adress till den enhet som kopplar upp sig mot portalen, – Datum och klockslag för uppkopplingen och inloggningen, – Språk och version för den webbläsarprogramvara som används,

För att portalens tjänster ska kunna användas och en fastighetsautomationsprodukt eller en enhet från oss eller tredje part anslutas till din installation eller ditt system för fastighetsstyrning via portalen krävs en registrering och skapande av ett användarkonto för entydig identifiering, för att säkerställa att bara du eller av dig auktoriserade personer har åtkomst till din installation.. Registrering är bara möjlig via respektive portal; länkning av produkter och enheter för fastighetsstyrning mot portalen sker då med hänsyn till åtkomstskydd genom användarinloggning med användarnamn och lösenord i respektive app eller i webbgränssnittet (certifikatbaserad autentisering). I det sammanhanget behandlar vi de personuppgifter som vi behöver från dig för registreringen, speciellt

– uppgift om kundgrupp (slutkund eller affärskund), – kontaktuppgifter (för- och efternamn, giltig e-postadress, land), – ett användarnamn och ett lösenord.

Vid tidpunkten för registrering loggas dessutom en IP-adress till den enhet som kopplar upp sig mot portalen samt datum och klockslag för uppkoppling och registrering.

När du angett e-postadressen får du ett e-postmeddelande från oss där du uppmanas att bekräfta adressen. På så vis kan vi säkerställa att du har åtkomst till den angivna e-postlådan. Lösenordet sparas inte i klartext utan som ett så kallat hashvärde.

Det sker ingen dataöverföring till tredje part i samband med registreringen.

1.2. Att registrera användaren och att öppna ett användarkonto är nödvändigt för identifiering och är en förutsättning för användningen av våra tjänster och funktioner i samband med portalen, användning av fastighetsautomationsprodukter och -enheter, ev. med användande av tillhörande appar, och har som syfte att genomföra föravtalsåtgärder samt uppfylla och genomföra det avtal som du som användare är avtalspart i.

Rättslig grund för uppgiftsbehandlingen är art. 6.1 b GDPR.

1.3. Tid för datalagring

Vi sparar och använder de uppgifter du meddelat i samband med registreringen för att uppfylla eller slutföra avtal eller genomföra föravtalsåtgärder. När avtalet har slutförts eller ditt användarkonto avslutats spärras dina personuppgifter med hänsyn till skatte- och handelsrättsliga lagringstider och raderas när dessa tider gått ut, såvida du inte uttryckligen samtycker till fortsatt användning av dina uppgifter.

1.4. Avslutande av uppgiftsbehandlingen och radering eller rättelse av uppgifter

Som användare har du när som helst möjlighet att radera ditt användarkonto. Du kan när som helst begära rättelse av de uppgifter om dig som lagrats inom ramen för registreringen. Om uppgifterna krävs för avtalsuppfyllelse eller för att genomföra föravtalsåtgärder är en förtida radering av uppgifterna möjlig endast om inga avtalsrättsliga eller lagstadgade skyldigheter – speciellt skatte- och handelsrättsliga lagringstider – talar emot en radering. I så fall arkiveras uppgifterna för klargörande av debiteringsrelevanta frågor och inom ramen för lagstadgade lagringstider.

2. Inloggning, konfiguration och användning av portalens tjänster och funktioner

2,1. Beskrivning och omfattning av uppgiftsbehandlingen, överföring till tredje part

2.1.1. Inloggning på portalen via WiFi eller fjärråtkomst

Vid inloggning på portalen behandlas utöver de i punkt 1 inom ramen för registreringen insamlade uppgifterna även följande personuppgifter om användaren:

– Datum och klockslag för uppkopplingen och inloggningen, – Datum och klockslag för utloggningen.

Portalerna behöver en internetuppkoppling. När du loggar in på webbsidan eller via en app måste du ansluta din enhet till portalen. Vid åtkomst via Wifi överförs din Wifi-status (WiFi-anslutningsinformation). Vid fjärråtkomst eller en fjärranslutning loggas förutom IP-adressen för den enhet som kopplar upp sig samt upp- och nedkopplingstidpunkten även certifikatet för identifiering av den enhet som kopplar upp sig eller den aktiverade enhetsautomationsprodukten eller uppkopplade enheten. Denna informationen behandlas också om du använder alternativa nätverksanslutningar för internetuppkopplingen, som t.ex. mobilnät eller trådlösa nät (Bluetooth).

För användning av appar används ev. i leveransskicket enligt installation eller enligt kundens konfiguration så kallade pushmeddelanden som skickas till respektive enhet och tilldelas ett användarkonto (jfr även 2.1.3. (3) nedan).

Uppgifterna sparas i vårt moln och tilldelas ditt användarkonto.

Det sker ingen överföring av uppgifter till tredje part vid inloggning, såvida inte kunden på portalen eller via apparna har integrerat tjänster från externa tjänsteleverantörer (tredje part) som uppgifter överförs till (t.ex. vid användning av språktjänster). Du hittar mer information om detta under punkt 2.1.3 ff.

2.1.2. Användning av tjänster och integration av fastighetsautomationsprodukter (avtalsgenomförande)

Om du är inloggad på portalen och erhåller tjänster i samband med fastighetsautomationsprodukter (t.ex. installationstjänster för Busch-Jaeger automationsprodukter) från oss eller något annat koncernföretag inom tyska ABB AG så behandlas ytterligare personuppgifter för genomförande av de efterfrågade tjänsterna. Dit räknas framför allt adressen (gata, ort, land), information om tjänsterna/produkterna, fakturaadress, ev. avvikande leveransadress samt betalningsuppgifter för betaltjänster (t.ex. kreditkorts-, PayPal-konto- eller direktgireringsinformation).

I det sammanhanget överförs dina uppgifter till den betaltjänstleverantör du valt för att genomföra betalningsförloppet. Du hittar våra betaltjänstleverantörer i följande avsnitt. Därutöver använder vi externa tjänsteleverantörer för att utföra tjänster och funktioner inom ramen för avtalets genomförande. Dessa hittar du också i följande avsnitt.

Vidare sker en uppgiftsöverföring inom koncernföretagen ABB AG i den mån uppgiftsöverföringen är nödvändig för intern administration eller utförande av koncerninterna tjänster (t.ex. för central fakturering för de tjänster eller fastighetsautomationsprodukter som du via portalen tagit i anspråk samt för central administration av kunduppgifter).

Dina uppgifter sparas i vårt moln och tilldelas ditt användarkonto.

2.1.3. Tillägg av tjänster och enheter från externa tjänsteleverantörer genom kunden i portalen

(1) Allmänt

För integration av fastighetsautomationsprodukter och -tjänster från oss (t.ex. Busch-Jaeger free@home System-Access-Point) eller tredjepartsleverantörer och kommunikationen med de enheter du kopplat upp vid installationen (t.ex. termostater, rörelsevakter, brytare, kameror) via ditt användarkonto på portalen eller appar kan det ev. krävas behandling av ytterligare uppgifter eftersom du måste koppla upp dessa enheter, tjänster och funktioner via ett användargränssnitt. Du bestämmer vilka enheter, tjänster och funktioner du vill ansluta eller länka till respektive portal samt om åtkomstbehörighet. Vi tillhandahåller gränssnitt som medger vissa funktioner (t.ex. röststyrning).

Framför allt vid användning av appar, för deras drift av tjänster eller funktioner, måste du upprätta en länkning eller aktivera en anslutning och fördela nödvändiga åtkomstbehörigheter för den mobila enheten (t.ex. åtkomst till WiFi eller trådlöst nät, kamera, filer).

Du är själv **ansvarig för integration eller konfiguration och behörighetstilldelning med tillhörande uppgiftsbehandling genom vår försorg och ev. uppgiftsöverföring till tredje part.

Vid integration av enheter från tredje part kan det bli nödvändigt att du dessutom registrerar dig på en portal och ställer in uppkopplingen mot portalen så att systemen kan utbyta uppgifter. Beroende av leverantör kan det därför krävas att du antingen autentiserar dig mot oss genom att ange portalens åtkomstuppgifter till enhetsleverantörens moln vid uppkopplingen eller omvänt autentiserar dig i leverantörsportalen med dina inloggningsuppgifter så att ett informationsutbyte blir möjligt. För detta utbyte kan en överföring av personuppgifter som t.ex. utbyte av en rumstemperatur mellan oss och enhetsleverantörens plattform krävas för att möjliggöra korrekt visning av produktens värden eller hos enhetsleverantören.

Du kan när som helst deaktivera uppkopplingen i din enhets inställningar eller i användarkontot.

De uppgifter som på detta sätt inhämtats med ditt samtycke – med hänvisning till denna dataskyddsinformation – sparas i vårt moln och tilldelas ditt användarkonto.

(2) Användning av portalens tjänster och funktioner

I detalj behandlas framför allt – beroende av funktionsomfånget hos systemen för fastighetssäkring och den av dig bestämda konfigurationen och fastighetsautomationsprodukterna – följande uppgifter på portalen genom vår försorg:

– konfigurationsuppgifter och andra enhetsuppgifter som du har konfigurerat i ditt användarkonto (t.ex. serienummer, styrenhetsspecifikationer, programvaruversioner för de enskilda komponenterna), – tillståndsdata för systemen för fastighetssäkring (t.ex. sensormätvärden, systemtid, information om tidsomkopplingsprogram, status-/felmeddelanden för enheterna), – notifieringsinställningar, – ev. användardefinierade namn på centraler och rum – positionsdata (t.ex. för hämtning av väder- och tidsinformation – ev. låskod till din knappsats ifall den är ansluten, – stillbilds- och videoinspelningar (”utomhusstations-ögonblicksbilder") från en av användaren i eller på byggnaden monterad kamera (vid användning av dörrkommunikationssystemet ABB/Busch -Welcome,-Welcome IP), – historikdata för systemen för fastighetssäkring, – användningsdata (t.ex. användningsfrekvens, registrerade krascher, fel på maskin-/programvaran).

De uppgifter som samlas in på detta sätt sparas i vårt moln och tilldelas ditt användarkonto.

(3) Användning av tilläggstjänster

Vid användning av tilläggstjänster, SMS-meddelanden och pushmeddelanden samt e -postmeddelanden behandlas med ditt samtycke förutom loggningen av den uppkopplande enhetens IP-adress även bl.a. följande uppgifter (beroende av tjänst):

– tidpunkten för avsändningen, – avsändningens status, – push-API-nyckel, – antal skickade SMS eller pushmeddelanden, – mottagare (mobiltelefonnummer eller e-postadress), – meddelandets innehåll.

Vid användning av fjärrtilläggstjänster sparas dessutom de åtgärder du skapat samt de datapunkter du ska styra enheterna mot för användning av ingående åtgärder/kommandon (t.ex. inställning av ljus, värme) på systemsidan. Dessutom sparar vi de manöversidor (”vyer") du skapat samt de datapunkter du ska styra enheterna mot. De sparade uppgifterna framgår av respektive inmatningsfönster.

Du kan när som helst deaktivera tilläggstjänsterna i inställningarna på din enhet eller i användarkontot.

De uppgifter som samlats in på detta sätt sparas – med ditt samtycke– i vårt moln och tilldelas ditt användarkonto.

(4) Användning av språktjänster (tredjepartsleverantörer)

I den mån du använder röststyrning för dina enheter eller fastighetsautomationsprodukter, så överförs till respektive tjänsteleverantör vid **användning av språktjänster” från tredjepartsleverantörer (t.ex. Amazon Alexa~~ eller Google Home~~ eller Google Assistant) följande uppgifter vid integration eller anslutning av denna tjänst via portalerna på grundval av den konfiguration du gjort, passande till respektive enhetsleverantör, för styrning av enheterna:

– OAuth-token, – serienummer/ID för de enheter/program/systemvariabler som ska styras, – enheternas datapunkter, – namn på enheterna/programmen/systemvariablerna, – status för enheterna/systemvariablerna.

Dataöverföring till tjänsteleverantören sker med ditt samtycke enligt dataskyddsanvisningarna. Mer information om dataskyddet får du från respektive tjänsteleverantör som är rättsligt ansvarig för uppgiftsbehandlingen. Vi har inget inflytande över respektive leverantörs dataskyddsbestämmelser. Detta kan – beroende av leverantör – även innebära dataöverföring till tredjeländer utanför EU/EES (t.ex. till Googles server i USA).

(5) Åtkomst via Installer-Portal till ditt användarkonto

Om du tillåter en extern tjänsteleverantör eller tredje part (t.ex. installationsföretag) eller oss (t.ex. via supportförfrågan via något av våra ABB-bolag) så kan denna part med ditt samtycke logga in som behörig administratör via Installer-Portal för att få åtkomst- och behörighetskontroll. Respektive tjänsteleverantör får följande uppgifter på grundval av din konfiguration:

– namn och förnamn, – e-postadress, – serienummer/ID för de enheter/program/systemvariabler som ska styras, – enheternas datapunkter, – namn på enheterna/programmen/systemvariablerna, – status för enheterna/systemvariablerna, – firmware, – appar (t.ex. fjärråtkomst, Amazon Alexa, Home Appliances) – frigivning av fjärrunderhåll för åtkomst till kundsystemet

Ifall du har anlitat externa tjänsteleverantörer eller tredje part får du mer information om dataskydd från den tjänstleverantör som du tilldelar åtkomst- och behörighetsrättigheter och som är ansvarig för uppgiftsbehandlingens laglighet. Vi har inget inflytande över respektive leverantörs dataskyddsbestämmelser.

2.1.4. Användning av kamerafunktionerna för visning av bilder eller videor

Om du via fjärråtkomst (t.ex. app) använder kamerafunktionen (t.ex. på dörrkommunikationssystemet ABB-Welcome) på enheter i samband med portalen för att spara bilddata i våra portaler och integrerar dessa tjänster, så sparas de åtkomstuppgifter som du matat in (e-postadress och lösenord) lokalt i portalen.

De uppgifter som samlas in på detta sätt sparas eventuellt med ditt samtycke – i enlighet med dataskyddsanvisningarna – i vårt moln och tilldelas ditt användarkonto. Du kan när som helst avaktivera uppgiftsöverföringen i enhetens inställningar eller i användarkontot.

Det sker ingen uppgiftsöverföring till tredje part förutom till koncernföretagen inom tyska ABB AG.

2.1.5. Skapa särskilda användarprofiler (förslagsfunktion)

Om vi erbjuder och du använder automatiserade förslagsfunktioner för energioptimering eller komfortfunktioner för annan optimerad användning av berörda enheter eller system för fastighetsstyrning, och du även aktiverar dessa utökade funktioner och tjänster från en portal, så kan deras utförande även kräva att vi i lämplig omfattning, begränsat till resp. free@home-system, förskaffar oss åtkomst till pseudonymiserat lagrade enhets-, förbruknings- och användaruppgifter, analyserar dem och såtillvida skapar en specifik användningsprofil. I så fall informeras användaren separat för att lämna sitt samtycke till behandlingen av de personuppgifter som används i detta sammanhang – med hänvisning till dataskyddsanvisningarna.

De uppgifter som med ditt samtycke samlats in sparas i vårt moln och tilldelas ditt användarkonto.

Det sker ingen uppgiftsöverföring till tredje part förutom till koncernföretagen inom tyska ABB AG.

2.1.6. Utvärdering av användningsuppgifter för teknisk förbättring

De uppgifter vi inhämtat inom ramen för registrering, inloggning och användning av våra tjänster och funktioner samt via konfigurationen av enhets- eller fastighetsautomationsprodukter behandlas för att identifiera tekniska störningar och programvarufel för att ge störningsfri och användarvänlig utformning. Till den i sammanhanget överförda tekniska informationen hör:

– enhetsklass, – firmwareversion, – version av operativprogramvaran, – minnesutnyttjande, – CPU-utnyttjande, – feldata (så kallade loggfiler). – typ av och antal länkade system (t.ex. Philips Hue, Sonos) – typ av och antal länkade mobila enheter – inställt nationellt språk – installationsplats (land) – enhetsinställningar (parametrar)

De uppgifter som samlats in på detta sätt sparas i vårt moln och tilldelas ditt användarkonto.

Utvärdering av ditt användningssätt sker bara anonymiserat. Användarstatistik samkörs alltså inte med andra personuppgifter, såvida det inte är nödvändigt för att utföra vissa användarvalda, utökade funktioner och tjänster på portalen.

Det sker ingen uppgiftsöverföring till tredje part förutom till koncernföretagen inom tyska ABB AG.

2.2 Uppgiftsbehandlingens syfte och rättslig grund

De uppgifter som samlats in vid inloggning för användning av tjänster och funktioner på myBuildings portal samt integration av fastighetsautomationsprodukter och system för fastighetsstyrning samt ev. via appar behöver vi för att kunna utföra och förbättra våra funktioner och tjänster samt för att upprätta anonymiserad statistik och kontrollera att avtalsvillkoren (här framförallt avtalsenlig användning samt förbud mot att för robotar använder portalerna) följs.

De används för avtalsuppfyllelse och -administration där du som användare är avtalspart eller för att genomföra föravtalsåtgärder enligt vårt berättigade intresse. Rättslig grund för uppgiftsbehandlingen är art. 6.1 b GDPR samt art. 6.1 f GDPR.

Om du vinner åtkomst till ditt användarkonto och därtill anslutna enheter och tjänster utanför hemnätverket så krävs det att en säker kommunikation emellan din enhet och vår portal upprättas. Då krävs en uppgiftsbehandling för autentisering eller utförs med ditt samtycke för kontroll av behörigheten för åtkomst till användarkontot och av avtalsuppfyllelsen i samband med tjänsterna från respektive portal och med fastighetsautomationsprodukter och fastighetsstyrsystem. Rättslig grund för uppgiftsbehandlingen är ditt samtycke enligt art. 6.1 a GDPR (samtycke) eller art. 6.1 b GDPR (avtalsuppfyllelse), uppgiftsbehandling för avtalsuppfyllelse.

Utöver den egentliga uppfyllelsen av användarvillkoren och avtalen behandlar vi dina personuppgifter för att optimera våra tjänster och funktioner i samband med portalen samt tillhörande appar. Vidare använder vi dina personuppgifter i anonymiserad form för att skapa användarprofiler, utvärdera det allmänna intresset för vår portals erbjudanden samt behovsanpassa erbjudandenas utformning för att kunna ge kunderna användningsrekommendationer och matchande personlig reklam för aktuella varor och tjänster ur vårt sortiment inom ramen för slutenhetsövervakningen. Rättslig grund för att skapa och använda pseudonymiserade användarprofiler för att utvärdera användarbeteende och pseudonymiserad övervakning är art. 6.1 b GDPR (avtalsuppfyllelse) och art. 6.1 f GDPR (vårt berättigade intresse av användarvänlig utformning).

Om dataöverföringen sker koncerninternt bland koncernföretagen inom ABB AG så är den rättsliga grunden art. 6.1 f GDPR, nämligen vårt berättigade intresse att behandla personuppgifter i samband med portalerna för interna administrationsändamål och för att utföra koncerninterna tjänster.

Om användaren aktiverar utökade funktioner och tjänster i portalen samt tjänster från tredje part via sin konfiguration eller integration av enheter samt funktioner för bl.a. SMS- och pushmeddelanden samt integrerar kamerafunktioner och komponenter för röststyrning och lämnar samtycke till detta så är den rättsliga grunden art. 6.1 a GDPR (samtycke).

På grund av rättsliga skyldigheter (art. 6.1 c GDPR) eller för tillvaratagande av en uppgift en som ligger i allmänt intresse (art. 6.1 e GDPR) kan en uppgiftsbehandling även vara rättsligt tillåten, t.ex. på grund av våra skattemässiga kontroll- och rapporteringsskyldigheter, vår samarbetsskyldighet inom ramen för myndighetskontroller och för att uppfylla rättsliga lagringstider. Vidare kan personuppgifter behöva offentliggöras inom ramen för myndighets- eller domstolsåtgärder för att samla in bevis, inleda ett brottsmålsförfarande eller väcka civilrättslig talan.

2.3. Datalagringens varaktighet

Uppgifterna sparas bara så länge som krävs för tillhandahållande av våra tjänster och funktioner eller för att uppfylla eller slutföra avtal eller genomföra föravtalsåtgärder.

Användaren kan administrera uppgifterna avseende integration eller konfiguration av enheter och tjänster i sitt användarkonto och eventuellt radera dem enskilt (t.ex. kamerastillbilder som inte längre behövs). Likaså kan användaren helt koppla ned enskilda enheter och tjänster; vi raderar då de berörda uppgifterna som lagrats om ett enskilt system för fastighetsstyrning inom trettio (30) dagar.

När avtalet har slutförts eller ditt användarkonto avslutats spärras dina personuppgifter med hänsyn till skatte- och handelsrättsliga lagringstider och raderas när dessa tider gått ut, såvida du inte uttryckligen samtycker till fortsatt användning av dina uppgifter.

2.4. Möjlighet att göra invändningar eller avsluta enskilda förlopp för uppgiftsbehandling samt radering och rättelse av enskilda uppgifter.

Anslutningen av enskilda fastighetsautomationsprodukter eller enheter eller (extra-)tjänster från tredje part i portalen kan du när som helst undanröja genom en ändring av konfigurationen. Användaren kan administrera dessa uppgifter i sitt användarkonto och eventuellt radera dem enskilt (t.ex. kamerastillbilder som inte längre behövs). Likaså kan användaren bryta förbindelsen mellan enskilda enheter eller tjänster och funktionerna i stort; vi raderar då ofördröjligen berörda uppgifter som lagrats om ett enskilt system för fastighetsstyrning.

I den mån användaren har rätt att invända mot användning av vissa uppgifter (t.ex. den pseudonymiserade utvärderingen av användarbeteendet) kan han i detta syfte vända sig till oss via https://my.privacy.abb.com/an eller kontaktuppgifterna i företagsinformationen.

Om uppgifter krävs för avtalsuppfyllelse eller för genomförande av föravtalsåtgärder så är en förtida radering av uppgifterna möjlig endast om inte avtalsrättsliga eller lagliga skyldigheter – framförallt skatte- och handelsrättsliga lagringstider – talar emot en radering.

2.5. Återkallande av dataskyddsrättsliga samtycken

Du kan närsomhelst återkalla ett meddelat samtycke med verkan för framtiden (se även nedan under dina rättigheter). I den mån användaren exempelvis använder utökade funktioner och tjänster i portalen och tjänster från tredje part via sin konfiguration eller uppkoppling av enheter samt funktioner av bl.a. SMS- och pushmeddelanden samt kamerafunktioner och komponenter för röststyrning kan han när som helst deaktivera dessa via sitt användarkonto i respektive portal. I portalen kan användaren använda det avsedda kommandofältet (oftast via en knapp) och återkallar på så vis sitt lämnade samtycke. Därutöver, och såvida det inte finns någon kommandoknapp för återkallande av ett samtycke kan användaren när som helst vända sig till oss via https://my.privacy.abb.com/ eller kontaktuppgifterna i företagsinformationen och återkalla sitt samtycke.

Vid anslutning av tjänster från tredje part och tilldelande av åtkomstbehörigheter, särskilt via Installer-Portal, kan användaren förhindra dataöverföring i sin enhet eller mobila enhet och/eller i sitt system för fastighetsstyrning och således förhindra och därmed återkalla en behörighet genom att ändra inställningarna.

Tänk på att återkallandet av samtycke till uppgiftsbehandling kan innebära att vissa funktioner och tjänster eller fastighetsautomationsprodukter och -enheter, framförallt från tredjepartsleverantörer, inte längre kan användas.

3. ** Användning av molnets backupfunktioner**

3.1. Beskrivning och omfattning av uppgiftsbehandlingen och överföringen av uppgifter till tredje part

Om du som användare av portalen abonnerar på vår backuptjänst utförs lagringen och säkerhetskopieringen av uppgifterna i molnet hos vår värdtjänstleverantör Microsoft Corporation (Azure-placering Europa, Norden). Följande uppgifter sparas när säkerhetskopian skapas:

– åtkomstuppgifter till användarkontot, – konfigurationsuppgifter och andra enhetsuppgifter som du har konfigurerat i ditt användarkonto (t.ex. serienummer, styrenhetsspecifikationer, programvaruversioner för de enskilda komponenterna), – tillståndsdata för free@home-systemet (t.ex. sensormätvärden, systemtid, information om tidsomkopplingsprogram, status-/felmeddelanden för enheterna), – notifieringsinställningar, – ev. användardefinierade namn på centraler och rum – positionsdata (t.ex. för hämtning av en enhets position eller för väderinformation eller detektering av ankomsten) – ev. låskod till din knappsats ifall den är ansluten, – stillbildsinspelningar (”utomhusstations-ögonblicksbilder") från en av användaren i eller på byggnaden monterad kamera (vid användning av dörrkommunikationssystemet ABB/Busch -Welcome), – historikdata för systemen för fastighetsstyrning, – användningsdata (t.ex. användningsfrekvens, registrerade krascher, fel på maskin-/programvaran, drifttimmar).

Det sker ingen uppgiftsöverföring till tredje part förutom till koncernföretagen inom tyska ABB AG.

3.2 Uppgiftsbehandlingens syfte och rättslig grund

Backuptjänsten (avtalad tjänst) utförs