Polityka prywatności portalu "myBuildings"


Polityka prywatności portali myBuildings i MyBUSCH-JAEGER oraz związanych z nimi aplikacji

Firma Busch-Jaeger Elektro GmbH bardzo poważnie traktuje ochronę danych osobowych i przestrzega obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych. Z tego powodu chcielibyśmy przekazać informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679, zwanym dalej "RODO"").

Busch-Jaeger Elektro GmbH jest przedsiębiorstwem niemieckiej grupy ABB AG i tym samym częścią globalnego koncernu ABB. Jeżeli Państwa dane osobowe mają być przetwarzane przez inne spółki niemieckiej grupy koncernu ABB, do przetwarzania danych mają zastosowanie przepisy ABB AG o polityce prywatności, które można znaleźć na stronach https://new.abb.com/privacy-policy/ lub https://new.abb.com/privacy-notice/.


Zakres obowiązywania i inki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy korzystania z naszych portali internetowych myBuildings/myBUSCH-JAEGER wymagających rejestracji, (dalej zwanych również ogólnie "portalem" lub "„portalami”) w celu korzystania z produktów automatyki budynkowej i usług powiązanych, takich jak usługi informatyczne, usługi i funkcje sterowania budynkiem (dalej zwanych ogólnie „usługami“"), produktów automatyki budynkowej i powiązanego oprogramowania aplikacji lub aplikacji na komputery stacjonarne i urządzenia mobilne (dalej zwanych również ogólnie "„aplikacjami“"), które udostępniamy Państwu na podstawie warunków korzystania z platformy i innych postanowień umownych, jeśli takie istnieją. Niniejsza polityka prywatności dotyczy również naszej aplikacji na portal instalatora, która umożliwia integrację dostawców usług działających w Państwa imieniu z naszymi portalami lub dostęp do Państwa konta.

Jeśli odwiedzają Państwo inne strony internetowe przedsiębiorstwa Busch-Jaeger Elektro GmbH, mogą być również wykorzystywane dane osobowe, które nie są związane z portalem myBuildings/myBUSCH-JAEGER i do których przetwarzania stosuje się naszą politykę prywatności dla stron internetowych, które można uzyskać pod adresem https://www.busch-jaeger.de/datenschutz.

Zwracamy uwagę, że w celu udzielania optymalnych informacji umieściliśmy na naszych stronach linki, które odsyłają do stron osób trzecich (np. naszych współpracujących partnerów w związku z korzystaniem z produktów automatyki budynkowej). Ponieważ są to witryny innych operatorów, nie mamy żadnego wpływu na zawarte tam treści oraz na przetwarzanie danych związane z Państwa wizytą na tych stronach – odpowiadają za nie wyłącznie operatorzy tych witryn. Stosownie do tego polityka prywatności nie dotyczy stron podmiotów trzecich, na które te linki kierują.


Państwa dane osobowe

Z zasady przetwarzamy dane osobowe naszych użytkowników tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do zapewnienia funkcjonalnej strony internetowej i rejestracji użytkownika w naszych portalach oraz świadczenia naszych powiązanych usług i korzystania z aplikacji.


Administrator danych osobowych.

Usługi związane z naszymi portalami i powiązanymi aplikacjami są świadczone przez firmę Busch-Jaeger Elektro GmbH, Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid, Republika Federalna Niemiec (zwaną dalej również "BJE", "my"" lub "nas""). Przedsiębiorstwo to jest tzw. „administratorem”" Państwa danych osobowych w rozumieniu art. 4 nr 7 "RODO". Przedsiębiorstwo to kontroluje sposób, w jaki dane osobowe są wykorzystywane zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Kontakt z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:

ABB AG Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych Kallstadter Str. 1 68309 Mannheim privacy@abb.com


Jakie dane osobowe są gromadzone i jak są wykorzystywane?

Poniżej opisujemy różne obszary przetwarzania danych osobowych w związku z rejestracją i korzystaniem z portali oraz powiązanych usług i aplikacji. W szczególności:

1. Rejestracja w portalu (założenie konta użytkownika).

1.1. Opis i zakres przetwarzania danych, ujawnianie danych osobom trzecim

Do rejestracji w portalu wymagane jest połączenie z Internetem. Podczas otwierania odpowiedniej strony internetowej przetwarzane są następujące dane osobowe:

Aby móc korzystać z usług portalu i móc podłączyć produkt automatyki budynkowej lub urządzenie od nas lub osób trzecich do swojej instalacji lub systemu sterowania budynkiem za pośrednictwem portalu, wymagana jest rejestracja i utworzenie konta użytkownika w celu jednoznacznej identyfikacji, aby zapewnić, że tylko Państwo lub osoby przez Państwa upoważnione mają dostęp do instalacji . Rejestracja jest możliwa tylko poprzez odpowiedni portal; połączenie produktów i urządzeń do sterowania budynkiem z portalem odbywa się ze względu na ochronę dostępu poprzez zalogowanie się użytkownika za pomocą nazwy użytkownika i hasła w odpowiedniej aplikacji lub w interfejsie internetowym (uwierzytelnianie na podstawie certyfikatu). W tym celu przetwarzamy dane osobowe, których wymagamy od Państwa w celu rejestracji, w szczególności

W momencie rejestracji protokołowany jest również adres IP urządzenia nawiązującego połączenie z portalem oraz data i godzina nawiązania połączenia i rejestracji.

Po wpisaniu adresu e-mail otrzymają Państwo od nas e-mail z prośbą o potwierdzenie adresu. W ten sposób możemy się upewnić, że mają Państwo dostęp do wskazanej skrzynki poczty elektronicznej. Hasło nie jest zapisywane w formacie zwykłego tekstu, lecz jako tzw. wartość hash.

Przekazywanie danych osobom trzecim w związku z rejestracją nie ma miejsca.

1.2. Cel przetwarzania danych i podstawa prawna.

Rejestracja użytkownika lub założenie konta użytkownika jest konieczne do identyfikacji i stanowi warunek wstępny do korzystania z naszych usług i świadczeń w ramach portalu, korzystania z produktów i urządzeń automatyki budynkowej, ewentualnie z powiązanych aplikacji, i służy odpowiednio do realizacji środków przedumownych oraz do wykonania i realizacji umowy, której stroną są Państwo jako użytkownik.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 (1) lit. b "RODO".

1.3. Czas trwania przechowywania danych

Przechowujemy i wykorzystujemy przekazane przez Państwa dane w związku z rejestracją w celu realizacji umowy lub wykonania umowy lub w celu realizacji działań przedumownych. Po zakończeniu realizacji umowy lub usunięciu konta użytkownika, Państwa dane zostaną zablokowane ze względu na okresy przechowywania zgodnie z prawem podatkowym i handlowym, a po upływie tych okresów usunięte, chyba że udzielą Państwo wyraźnej zgody na dalsze wykorzystywanie danych.

1.4. Zakończenie przetwarzania danych oraz usunięcie lub sprostowanie danych.

Jako użytkownik, mają Państwo możliwość usunięcia swojego konta w dowolnym momencie. Zapisane w ramach rejestracji dane mogą zostać w każdej chwili skorygowane. Jeżeli dane są niezbędne do realizacji umowy lub do wykonania środków przedumownych, przedwczesne usunięcie danych jest możliwe tylko wtedy, gdy zobowiązania umowne lub prawne nie uniemożliwiają ich usunięcia – w szczególności okresy przechowywania danych zgodnie z prawem podatkowym i handlowym. W takim przypadku Państwa dane zostaną zarchiwizowane w celu wyjaśnienia kwestii związanych z rozliczeniami oraz w ramach ustawowych okresów przechowywania.

2. Rejestracja, konfiguracja i korzystanie z usług i świadczeń portalu

2.1.

Opis i zakres przetwarzania danych, przekazywanie danych osobom trzecim 2.1.1. Logowanie do portalu przez WLAN lub za pomocą zdalnego dostępu. Podczas logowania się do portalu, oprócz danych zebranych w punkcie 1. w trakcie rejestracji, przetwarzane będą następujące dane osobowe użytkownika:

Odpowiedni portal wymaga połączenia z Internetem. Kiedy logują się Państwo na stronie internetowej lub poprzez aplikację, Państwa urządzenie musi połączyć się z portalem. W przypadku dostępu przez sieć WLAN przesyłany jest status sieci WLAN (informacje o połączeniu WLAN). W przypadku zdalnego dostępu lub zdalnego połączenia, oprócz adresu IP urządzenia nawiązującego połączenie oraz czasu nawiązania i zakończenia połączenia, rejestrowany jest również certyfikat identyfikujący urządzenie wywołujące połączenie lub aktywowany produkt automatyki budynkowej lub podłączone urządzenie. Informacje te są również przetwarzane podczas korzystania z alternatywnych połączeń sieciowych w celu nawiązania połączenia z Internetem, takich jak sieci komórkowe lub sieci radiowe (Bluetooth).

W przypadku korzystania z aplikacji, w stanie dostawy po instalacji lub po skonfigurowaniu przez klienta mogą być stosowane tzw. powiadomienia push, które są wysyłane na odpowiednie urządzenie i są przypisane do konta użytkownika (patrz również 2.1.3. poniżej (3)).

Dane te są przechowywane w naszej chmurze i przypisane do Państwa konta użytkownika.

Dane nie są przekazywane osobom trzecim podczas logowania, chyba że klient zintegruje na portalu lub za pośrednictwem aplikacji usługi zewnętrznych usługodawców (osób trzecich), którym dane są przekazywane (np. podczas korzystania z usług głosowych). Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w punkcie 2.1.3 i następnych.

2.1.2. Korzystanie z usług i podłączenie produktów automatyki budynkowej (wykonanie umowy).

Jeśli są Państwo jest zalogowani na portalu i uzyskują od nas lub od innego przedsiębiorstwa niemieckiego koncernu ABB AG usługi związane z produktami automatyki budynkowej (np. usługi instalacyjne produktów automatyki budynkowej Busch-Jaeger), w celu realizacji tych usług przetwarzane są dalsze dane osobowe. Obejmuje to w szczególności adres (ulica, miasto, kraj), informacje o usługach/produktach, adres do faktury, adres dostawy, jeśli jest inny, a w przypadku usług odpłatnych – dane dotyczące płatności (np. dane karty kredytowej, konta PayPal lub dane do natychmiastowego przelewu bankowego).

W ramach tego procesu Państwa dane zostaną przekazane wybranym przez Państwa dostawcom usług płatniczych w celu realizacji transakcji płatniczej. Prosimy o zapoznanie się z poniższym punktem dotyczącym naszych dostawców usług płatniczych. Ponadto korzystamy z usług zewnętrznych usługodawców w celu świadczenia usług w zakresie wykonywania umowy. Znajdują się one również w następnym punkcie.

Ponadto dane są przekazywane w ramach koncernu ABB AG, jeśli przekazanie danych jest konieczne do wewnętrznych celów administracyjnych lub świadczenia usług na rzecz koncernu (np. do centralnego rozliczania usług lub produktów automatyki budynkowej, z których korzystają Państwo po stronie portalu, oraz do centralnego zarządzania danymi klientów).

Państwa dane są przechowywane w naszej chmurze i przypisane do konta użytkownika.

2.1.3. Dodawanie usług i urządzeń zewnętrznych usługodawców przez klienta w portalu.

(1) Informacje ogólne

W celu podłączenia naszych produktów i usług z zakresu automatyki budynków (np. Busch-Jaeger free@home System-Access-Point) lub podmiotów trzecich oraz komunikacji z podłączonymi przez użytkownika urządzeniami w instalacji (np. nastawniki ogrzewania, czujniki ruchu, przełączniki, kamery) za pośrednictwem Państwa konta użytkownika w portalu lub aplikacji może być konieczne przetwarzanie dalszych danych, ponieważ muszą Państwo podłączyć te urządzenia, usługi i świadczenia za pośrednictwem interfejsu użytkownika. Decydują Państwo przy tym, jakie urządzenia, usługi i świadczenia podłączają lub łączą z danym portalem oraz o uprawnieniach dostępu. Udostępniamy interfejsy, które umożliwiają korzystanie z pewnych funkcji (np. sterowanie głosem).

W szczególności, w przypadku korzystania z aplikacji, w celu korzystania z usług lub funkcji, muszą Państwo stworzyć powiązanie lub aktywować połączenie oraz udzielić niezbędnych uprawnień dostępu do urządzenia końcowego (np. dostęp do sieci WLAN lub komórkowej, kamery, plików).

Ponoszą Państwo wyłączną **odpowiedzialność za podłączenie lub konfigurację i nadanie uprawnień oraz związane z tym przetwarzanie danych przez nas i ewentualnie przekazywanie danych osobom trzecim.**

W przypadku podłączania urządzeń usługodawców zewnętrznych może być konieczna dodatkowa rejestracja na portalu i w tym przypadku należy również ustawić połączenie z portalem, aby możliwa była wymiana danych między systemami. W zależności od dostawcy może być zatem konieczne, aby przy połączeniu uwierzytelnili się Państwo u nas poprzez wprowadzenie danych dostępu portalu do chmury dostawcy urządzenia, albo odwrotnie, aby uwierzytelnili się Państwo w portalu dostawcy za pomocą swoich danych logowania, aby możliwa była wymiana informacji. Wymiana ta może wymagać przekazania danych osobowych między nami a platformą dostawcy urządzenia, takich jak informacja o temperaturze pomieszczenia, aby umożliwić prawidłowe wyświetlanie wartości produktu lub u dostawcy urządzenia.

Połączenie można w każdej chwili dezaktywować w ustawieniach swojego urządzenia lub na koncie użytkownika.

Dane zebrane w ten sposób za zgodą użytkownika – z odniesieniem do niniejszej polityki prywatności – są przechowywane w naszej chmurze i przypisane do Państwa konta użytkownika.

(2) Korzystanie z usług i funkcji portali

W szczególności, w zależności od zakresu funkcjonalnego systemów bezpieczeństwa budynku oraz konfiguracji i podłączonych usług i produktów automatyki budynkowej określonych przez Państwa, po stronie portalu przetwarzane są przez następujące dane:

Zebrane w ten sposób dane są przechowywane w naszej chmurze i przypisane do Państwa konta użytkownika.

(3) Korzystanie z usług dodatkowych

W przypadku korzystania z usług dodatkowych, wiadomości SMS i powiadomienia push oraz wiadomości e-mail, za Państwa zgodą przetwarzane są m.in. następujące dane (w zależności od usługi), oprócz rejestrowania adresu IP urządzenia wywołującego:

W przypadku korzystania zezdalnych usług dodatkowych, działania utworzone przez Państwa, jak również punkty danych urządzeń, które mają być sterowane, są dodatkowo przechowywane w celu wykorzystania działań/poleceń otrzymanych z systemu (np. ustawienie światła, ogrzewania). Ponadto przechowujemy strony obsługi („Views”") utworzone przez Państwa, jak również punkty danych Państwa urządzeń końcowych, które mają być sterowane. Zapisane dane wynikają z odpowiednich masek wprowadzania.

Usługi dodatkowe można w każdej chwili dezaktywować w ustawieniach urządzenia lub na koncie użytkownika.

Zebrane w ten sposób dane są przechowywane w naszej chmurze – za Państwa zgodą – i przypisane do Państwa konta użytkownika.

(4) Korzystanie z usług głosowych (usługodawcy zewnętrzni)

Jeśli korzystają Państwo ze sterowania głosowego swoimi urządzeniami lub produktami automatyki budynkowej, następujące dane zostaną przekazane odpowiedniemu dostawcy urządzeń w celu sterowania urządzeniami podczas korzystania z usług głosowych od usługodawców zewnętrznych (np. Amazon Alexa ~~lub Google Home~~ lub Google Assistant) podczas integracji lub podłączenia tej usługi za pośrednictwem portali, na podstawie dokonanej przez Państwa konfiguracji:

Przekazanie danych do usługodawców odbywa się za Państwa zgodą – z odniesieniem do niniejszej polityki prywatności. Dalsze informacje na temat ochrony danych można uzyskać od odpowiedniego usługodawcy, który jest odpowiedzialny za zgodność z prawem przetwarzania danych. Nie mamy wpływu na przepisy o ochronie danych osobowych obowiązujące u danego dostawcy. W zależności od dostawcy, może to również obejmować przekazywanie danych do krajów trzecich poza UE/EOG (np. na serwer Google w USA).

(5) Dostęp do konta użytkownika za pośrednictwem portalu instalatora

Jeśli zezwolą Państwo na dostęp do swojego konta użytkownika zewnętrznemu usługodawcy lub stronie trzeciej (np. instalatorom) lub nam (np. poprzez zlecenie wsparcia za pośrednictwem jednej z naszych spółek ABB), mogą oni zalogować się jako autoryzowany administrator za pośrednictwem portalu instalatora za Państwa zgodą w celu uzyskania dostępu i kontroli dostępu. Na podstawie dokonanej przez Państwa konfiguracji odpowiedni usługodawca otrzymuje następujące dane:

W przypadku zlecenia usługodawcom zewnętrznym lub osobom trzecim, dalsze informacje na temat ochrony danych otrzymają Państwo od odpowiedniego usługodawcy, któremu udzielą Państwo dostępu i praw dostępu oraz który jest odpowiedzialny za zgodność z prawem przetwarzania danych. Nie mamy wpływu na przepisy o ochronie danych osobowych obowiązujące u danego dostawcy.

2.1.4. Korzystanie z funkcji kamery w celu wyświetlania zdjęć lub filmów

Jeśli korzystają Państwo z funkcji kamery (np. w systemie domofonów ABB-Welcome) urządzeń w połączeniu z portalem poprzez zdalny dostęp (np. poprzez aplikację) w celu zapisania obrazów w naszych portalach i integracji tych usług, podane przez Państwa dane dostępowe (adres e-mail i hasło) zostaną zapisane lokalnie w portalu.

Dane zbierane w ten sposób są gromadzone za Państwa zgodą – z odniesieniem do niniejszej polityki prywatności i mogą być przechowywane w naszej chmurze i przypisane do Państwa konta użytkownika. Przekazywanie danych można w każdej chwili dezaktywować w ustawieniach urządzenia lub na koncie użytkownika.

Dane te nie są przekazywane osobom trzecim – poza przedsiębiorstwami niemieckiej grupy ABB AG.

2.1.5. Tworzenie specjalnych profili użytkowników (funkcja sugestii).

Jeżeli oferujemy automatyczne funkcje sugestii w celu optymalizacji zużycia energii lub funkcje komfort w celu innego optymalnego wykorzystania odpowiednich urządzeń lub systemów sterowania budynkiem, a Państwo z nich korzystają i aktywują również te rozszerzone funkcje i usługi portalu, do ich udostępnienia może być konieczne uzyskanie dostępu do ograniczonych do odpowiednich systemów free@home i zapisywanych w formie anonimowej danych o urządzeniu, zużyciu i sposobie użytkowania oraz dokonanie analizy tych danych i utworzenie w tym zakresie specyficznego profilu użytkownika. W takim przypadku użytkownik zostanie o tym oddzielnie poinformowany i uzyskana zostanie jego zgoda na przetwarzanie danych osobowych wykorzystywanych w tym kontekście – z odniesieniem do niniejszej polityki prywatności.

Zebrane za Państwa zgodą dane są przechowywane w naszej chmurze i przypisane do konta użytkownika.

Dane te nie są przekazywane osobom trzecim – poza przedsiębiorstwami niemieckiej grupy ABB AG.

2.1.6. Analiza danych użytkowych w celu ulepszenia technicznego.

Dane uzyskane przez nas w trakcie rejestracji, logowania i korzystania z naszych świadczeń i usług oraz poprzez konfigurację urządzeń lub produktów automatyki budynkowej są przetwarzane w celu zidentyfikowania zakłóceń technicznych i błędów oprogramowania, aby umożliwić przebiegające bez zakłóceń i przyjazne dla użytkownika projektowanie. Informacje techniczne przekazane w tym kontekście obejmują

Analiza charakterystyki użytkowania jest dokonywana wyłącznie anonimowo. Statystyki użytkowników nie są zatem kojarzone z innymi danymi osobowymi, chyba że byłoby to niezbędne do udostępnienia pewnych rozszerzonych funkcji i usług wybranego przez użytkownika portalu.

Dane te nie są przekazywane osobom trzecim – poza przedsiębiorstwami niemieckiej grupy ABB AG.

2.2 Cel przetwarzania danych i podstawa prawna.

Dane zbierane podczas logowania w celu korzystania z usług i funkcji portalu myBuildings, jak również integracji produktów automatyki budynkowej i systemów sterowania budynkiem, a także poprzez aplikacje, jeśli dotyczy, są przez nas wymagane, abyśmy mogli świadczyć nasze usługi, ulepszać nasze usługi i tworzyć anonimowe statystyki, jak również sprawdzać zgodność z postanowieniami umowy (w tym w szczególności wykorzystanie zgodnie z umową, jak również zakaz korzystania z portali przez roboty).

Służą one realizacji i zarządzaniu umową, której stroną są Państwo jako użytkownik, lub realizacji środków przedumownych, jak również na podstawie naszego uzasadnionego interesu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zatem art. 6 1 lit. b "RODO" oraz art. 6 ust. 1 lit. f "RODO".

Jeśli dostęp do Państwa konta użytkownika oraz powiązanych z nim urządzeń i usług odbywa się poza siecią domową, konieczne jest ustanowienie bezpiecznej komunikacji między Państwa urządzeniem końcowym a naszym portalem. Wiąże się to z przetwarzaniem danych, które jest niezbędne do sprawdzenia zasadności dostępu do konta użytkownika i wykonania umowy w związku z usługami danego portalu oraz produktów i systemów automatyki budynkowej do sterowania budynkiem w celu uwierzytelnienia lub odbywa się za Państwa zgodą. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a "RODO" (zgoda) lub art. 6 ust. 1 lit. b "RODO" (realizacja umowy), o ile przetwarzanie danych służy realizacji umowy.

Ponadto przetwarzamy Państwa dane osobowe wykraczając poza faktyczną realizację warunków korzystania i umów w celu optymalizacji naszych usług i wydajności w związku z portalem i powiązanymi z nim aplikacjami. Ponadto wykorzystujemy Państwa dane osobowe w formie anonimowej w ramach tworzenia profili użytkowników w celu oceny ogólnego zainteresowania ofertą naszego portalu, jak również w celu zgodnego z zapotrzebowaniem projektowania oferty, aby umożliwić klientowi korzystanie z odpowiednich zaleceń dotyczących użytkowania i odpowiedniej zindywidualizowanej reklamy aktualnych towarów i usług z naszego portfolio, jak również w ramach monitorowania urządzeń końcowych. Podstawą prawną dla tworzenia i wykorzystywania profili użytkowników w formie anonimowej w celu analizy warunków użytkowania i monitoringu w formie anonimowej jest art. 6 ust. 1 lit. b "RODO" (realizacja umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. f "RODO" (uzasadniony interes z naszej strony w projektowaniu przyjaznym dla użytkownika).

Jeśli dane są przekazywane w ramach spółek grupy ABB AG, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f "RODO", a mianowicie nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych w związku z portalami do wewnętrznych celów administracyjnych i do świadczenia usług wewnątrz grupy.

O ile użytkownik aktywuje rozszerzone funkcje i usługi portalu oraz usługi osób trzecich poprzez swoją konfigurację lub podłączenie urządzeń, jak również m.in. funkcje SMS i powiadomień push oraz włącza funkcje kamery i komponenty do sterowania głosem i wyraża na to zgodę, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a "RODO"(zgoda).

W celu realizacji zobowiązań prawnych (art. 6 ust. 1 c RODO) lub w związku z wykonywaniem zadania leżącego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) przetwarzanie danych może być również prawnie dopuszczalne, na przykład ze względu na nasze obowiązki podatkowe w zakresie kontroli i sprawozdawczości, ze względu na zobowiązania w zakresie współpracy w ramach kontroli urzędowych oraz ze względu na wypełnianie ustawowych okresów przechowywania. Ponadto ujawnienie danych osobowych może stać się konieczne w ramach działań urzędowych lub sądowych w celu uzyskania dowodów, wszczęcia postępowania karnego lub dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych.

2.3. Czas trwania przechowywania danych

Zasadniczo dane są przechowywane tylko tak długo, jak jest to konieczne do świadczenia naszych usług i realizacji świadczeń lub do wypełnienia umowy bądź jej wykonania czy też do realizacji środków przedumownych.

Użytkownik może zarządzać danymi dotyczącymi podłączenia lub konfiguracji urządzeń i usług na swoim koncie użytkownika i w razie potrzeby usuwać je indywidualnie (np. niepotrzebne już zdjęcia z kamery). Użytkownik może również zakończyć podłączenie poszczególnych urządzeń lub usług jako całości; odpowiednie dane zapisane dla danego systemu sterowania budynkiem zostaną przez nas usunięte w ciągu trzydziestu (30) dni.

Po zakończeniu realizacji umowy lub usunięciu konta użytkownika, Państwa dane zostaną zablokowane ze względu na okresy przechowywania zgodnie z prawem podatkowym i handlowym, a po upływie tych okresów usunięte, chyba że udzielą Państwo wyraźnej zgody na dalsze wykorzystywanie danych.

2.4. Możliwość wniesienia sprzeciwu i zakończenia poszczególnych procesów przetwarzania danych oraz usunięcia i sprostowania danych osobowych.

Poprzez zmianę konfiguracji można w każdej chwili wyeliminować podłączenie poszczególnych produktów lub urządzeń automatyki budynkowej lub (dodatkowych) usług osób trzecich w portalu. Użytkownik może zarządzać tymi danymi na swoim koncie użytkownika i w razie potrzeby usuwać je indywidualnie (np. niepotrzebne już zdjęcia z kamery). Użytkownik może również zakończyć podłączenie poszczególnych urządzeń lub usług z usługami jako całością; odpowiednie dane zapisane dla produktów automatyki budynkowej zostaną przez nas niezwłocznie usunięte.

O ile użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystywaniu określonych danych (np. analizy warunków użytkowania w formie anonimowej), może się z nami skontaktować w tym celu za pośrednictwem strony https://my.privacy.abb.com/an lub danych kontaktowych podanych w impressum.

Jeżeli dane są niezbędne do realizacji umowy lub do wykonania środków przedumownych, przedwczesne usunięcie danych jest możliwe tylko wtedy, gdy zobowiązania umowne lub prawne nie uniemożliwiają ich usunięcia – w szczególności okresy przechowywania danych zgodnie z prawem podatkowym i handlowym.

2.5. Odwołanie zgody zgodnie z przepisami o ochronie danych.

W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość (patrz również poniżej w punkcie prawa użytkownika). Jeśli użytkownik korzysta np. z rozszerzonych funkcji i usług portalu oraz usług osób trzecich poprzez swoją konfigurację lub podłączenie urządzeń, jak również z funkcji SMS i powiadomień push oraz funkcji kamery i komponentów do sterowania głosem, może je w każdej chwili dezaktywować poprzez swoje konto użytkownika w odpowiednim portalu. W portalu użytkownik może skorzystać z przewidzianego do tego celu przycisku i w ten sposób zadeklarować odwołanie udzielonej zgody. Ponadto, o ile nie ma przycisku do odwołania zgody, użytkownik może w każdej chwili skontaktować się z nami poprzez https://my.privacy.abb.com/ lub poprzez dane kontaktowe podane w impressum i zadeklarować odwołanie zgody.

Podczas podłączania usług osób trzecich i udzielania uprawnień dostępowych, w szczególności poprzez portal instalatora, użytkownik może uniemożliwić transmisję danych na swoim urządzeniu lub mobilnym urządzeniu końcowym i/lub w swoim systemie sterowania budynkiem i w ten sposób uniemożliwić i odwołać przyznane uprawienia poprzez zmianę ustawień.

Należy zauważyć, że w związku z odwołaniem zgody na przetwarzanie danych, nie można już będzie ewentualnie wykorzystywać niektórych funkcji i usług wzgl. produktów oraz urządzeń automatyki budynkowej, w szczególności pochodzących od dostawców zewnętrznych.

3. Korzystanie z funkcji kopii zapasowej w chmurze

3.1. Opis i zakres przetwarzania danych oraz przekazywania danych osobom trzecim.

O ile jako korzystają Państwo jako użytkownik portalu z naszej usługi tworzenia kopii zapasowych, zapisywanie i tworzenie kopii zapasowych danych odbywa się w chmurze naszego dostawcy usług hostingowych Microsoft Corporation (lokalizacja Azure Europa, Północ). Podczas tworzenia kopii zapasowej zapisywane są następujące dane:

Dane te nie są przekazywane osobom trzecim – poza przedsiębiorstwami niemieckiej grupy ABB AG.

3.2 Cel przetwarzania danych i podstawa prawna

Usługa kopii zapasowej (usługa wynikająca z umowy) odbywa się